INFORMUJEMY, ŻE WNIOSKI O WYPŁATĘ DODATKU
DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU
WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA
(PELET DRZEWNY, DREWNO KAWAŁKOWE, OLEJ,
GAZ, INNY RODZAJ BIOMASY)
BĘDĄ PRZYJMOWANE
OD DNIA 22.09.2022 (CZWARTEK)
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
W GRODŹCU PRZY UL. GŁÓWNEJ 38
GODZINY PRZYJĘĆ WNIOSKÓW:
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK: 8:00 – 15:00

 

logo GOK

 

 

GOSPODAROWANIE  ODPADAMI

W GMINIE GRODZIEC

 

 

 

Zgodnie z obowiązującą umową od 01.09.2022r. do 31.12.2023r. odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec zajmuje się:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Rychwale Sp. z o.o.
ul. Konińska 78,
62-570 Rychwał

Ponadto informujemy, że:

  • indywidualny numer rachunku bankowego do wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulega zmianie;
  • mieszkańcy mogą wystawiać odpady komunalne w workach w odpowiedniej kolorystyce i pojemnikach z logiem innego przedsiębiorstwa;
  • reklamacje dotyczące odbioru odpadów należy zgłaszać w Urzędzie Gminy Grodziec pod numerem tel.: 63 248 55 00 wew.23;
  • odpady takie jak np. zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe można oddać w PSZOK ul. Zwierzyniecka 7A, 62-580 Grodziec.

 

Wójt Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak

 

Grodziec, dnia 15 września 2022 roku

OR.0002.44.2022

 

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559, 1005, 1079/

z w o ł u j ę XLIV sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 22 września 2022 roku /tj. czwartek/ o godz. 12.30
w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec

 

Grodziec, dnia 15.09.2022 roku

 

INFORMACJA

 

INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 22 WRZEŚNIA /CZWARTEK/ 2022 ROKU O GODZ. 9:00 W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ GMINY GRODZIEC PLAC ABP. B. DĄBROWSKIEGO 6A; 62 – 580 GRODZIEC

  1. KOMISJA REWIZYJNA;
  2. KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH;
  3. KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;
  4. KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA;
  5. KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI.