Grodziec, dnia 9 październik 2023 roku.

OR.0002.60.2023

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

    Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz.40 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Grodziec

zwołuję LX nadzwyczajną sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 11 października 2023 roku /tj. środa/ o godz. 13:30
w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad LIX sesji Rady Gminy Grodziec
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziec na lata 2023 – 2041.
  6. Sprawy bieżące.
  7. Zamknięcie LX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Grodziec.

Informujemy wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Grodziec, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja obrad jest dostępna na stronie www.grodziec.pl w zakładce „sesje” oraz na stronie www.bip.grodziec.pl zakładka „Prawo lokalne/sesje Rady Gminy Grodziec”.

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec
/-/Zenon Olejniczak