Grodziec, dnia 15 września 2023 roku

OR.0002.59.2023

 

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40, 572, 1463/

z w o ł u j ę LIX sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 22 września 2023 roku /tj. piątek/ o godz. 12:00
w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad LVIII sesji Rady Gminy Grodziec.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska wyrażającego poparcie dla Rządu RP dla starań zmierzających do uzyskania odszkodowań za straty wojenne.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Grodziec.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu LIFE AFTER COAL PL– Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040.
 10. Odczytanie protokołu Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Koninie i Sądu Rejonowego w Koninie zawierającego opinię o kandydatach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach do sądów powszechnych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych z terenu gminy Grodziec.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziecna lata 2023 – 2041.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zamknięcie LIX sesji Rady Gminy Grodziec.

 

Informujemy wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Grodziec, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja obrad jest dostępna na stronie www.grodziec.pl w zakładce „sesje” oraz na stronie www.bip.grodziec.pl zakładka „Prawo lokalne/sesje Rady Gminy Grodziec”.

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

 /-/ Zenon Olejniczak