Grodziec, dnia 18 października 2022 roku

OR.0002.45.2022

 

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559, 1005, 1079/

z w o ł u j ę XLV sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 24 października 2022 roku /tj. poniedziałek/ o godz. 12.00
w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLIV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Grodziec.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Ocena wykonania budżetu Gminy Grodziec za pierwsze półrocze 2022 roku.
 8. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dla dzieci do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodziec.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania cennika na 2023 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20……. – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2023”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziec na lata 2022 – 2039.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie XLV sesji Rady Gminy Grodziec.

 

Informujemy wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Grodziec, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja obrad jest dostępna na stronie www.grodziec.pl w zakładce „sesje” oraz na stronie www.bip.grodziec.pl zakładka „Prawo lokalne/sesje Rady Gminy Grodziec”.

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

/-/ Zenon Olejniczak