Grodziec, dnia 15 września 2022 roku

OR.0002.44.2022

 

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559, 1005, 1079/

z w o ł u j ę XLIV sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 22 września 2022 roku /tj. czwartek/ o godz. 12.30
w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLIV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Grodziec.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Sprawozdanie Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej.
 8. Zapoznanie się z informacją o przygotowaniu szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego i stanie realizacji zadań oświatowych oraz zadań w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu.
 9. Propozycje budżetowe na rok 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia wniosku dotyczącego dowozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy typu „D” w Rozalinie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Koninie wraz z odpowiedzią na skargę.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/77/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 16 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, za warunki pracy, dodatków funkcyjnych, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy oraz warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Grodziec.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziec na lata 2022 – 2039.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zamknięcie XLIV sesji Rady Gminy Grodziec.

 

Informujemy wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Grodziec, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja obrad jest dostępna na stronie www.grodziec.pl w zakładce „sesje” oraz na stronie www.bip.grodziec.pl zakładka „Prawo lokalne/sesje Rady Gminy Grodziec”.

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

Zenon Olejniczak