Logo SSWP


INFORMACJA O PLANOWANYCH NABORACH WNIOSKÓW

 

Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” informuje, iż w drugim półroczu 2020 roku – IV kwartał, planuje ogłosić nabory wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Dokładne terminy naborów zostaną podane po uzgodnieniach z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

Nabory dotyczyły będą zakresów tematycznych:

- tworzenia nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (projekty duże)

- premia na otwarcie działalności

- rozwój przedsiębiorczości

- rozwój obiektów turystycznych i rekreacyjnych (projekty grantowe)

- rozwoju obiektów kultury na obszarze LGD (projekty grantowe)

- promocji turystyki (projekty grantowe)

- promocji dziedzictwa (projekty grantowe)

- działań edukacyjnych i rozwojowych (projekty grantowe)

Szczegółowe informacje zostaną podane w ogłoszeniach o naborach wniosków.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wcześniejszego korzystania z bezpłatnego doradztwa pracowników biura LGD oraz uczestnictwa w organizowanych szkoleniach, o których będziemy informować na stronie www.sswp.com.pl oraz na profilu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/solidarniwpartnerstwie. Osoby zainteresowane doradztwem proszone są o kontakt telefoniczny pod nr 665 550 131 w celu ustalenia terminu spotkania w siedzibie Stowarzyszenia (obowiązkowo).


 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”

 

 

    Informuję, że na podstawie Uchwały Nr XIX / 142 / 2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty obowiązującej na terenie Gminy Grodziec, od 1 września 2020 r. zmienia się stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 17,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej na nieruchomości.

    Jednocześnie informuję, iż ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wprowadziła na terenie całego kraju obowiązek selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych. A zatem, zgodnie z nowelizacją ustawy obowiązkiem wszystkich właścicieli nieruchomości jest zbieranie odpadów w sposób selektywny.
    Na terenie naszej gminy obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych wprowadzony zostanie z dniem 1 września 2020 roku.

W dniach 27.07.2020 - 07.08.2020

 

Wnioski o wydanie zaświadczenia: o wielkości gospodarstwa rolnego, o dochodach z gospodarstwa, o niefigurowaniu w ewidencji podatników oraz o niezaleganiu w podatkach, należy składać bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy. Termin na wydanie zaświadczenia wynosi 7 dni (na wniosku proszę wpisać numer telefonu kontaktowego). Wyżej wymienione wnioski dostępne są w sekretariacie urzędu.

 

W dniach 03.08.2020 - 07.08.2020

 

Kompletne wnioski akcyzowe należy składać bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy. Na wnioskach proszę wpisać numer telefonu kontaktowego, druki dostępne są w sekretariacie. 

 

..