Widok z lotu ptakaPowierzchnia Gminy Grodziec to 117,7 km2. Jest to teren o nie skażonym środowisku, zachodnia część gminy zaliczona została do obszaru krajobrazu chronionego. Znajduje się tu największy w województwie kompleks lasów, obejmujący 4,3 tys. ha (36% powierzchni gminy). Z lasów tych pozyskuje się znaczne ilości grzybów i jagód.  

 

 

Widok z lotu ptakaPowierzchnia użytków rolnych sięga 6,5 tys. ha, w tym ok. 30% stanowią łąki i pastwiska. Zmeliorowanych jest ok. 85% gruntów. Z uwagi na niezbyt wysoką jakość gleb w uprawach dominują żyto i ziemniaki, a w hodowli trzoda chlewna. Duże powierzchnie łąk i pastwisk stwarzają dobre warunki do hodowli bydła i owiec.